Predstavitev Šole

Dvig digitalne kompetentnosti

 

PROJEKT ZELPOD

INOVATIVNE EKOSISTEMSKE REŠITVE  ZA PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE ZA PRIDELOVANJE ZELIŠČ NA MALIH KMETIJAH   (ZELPOD)

 

 

Organizacija dela

Organizacija pouka je podrobno določena in opredeljena v letnem delovnem načrtu šole.

 

Pouk poteka v dopoldanskem času, s pričetkom ob 7.00 in se zaključi ob 14.00. Organiziran je po urniku in programu dela v posameznem ocenjevalnem obdobju. Manjši del vzgojno-izobraževalnega dela lahko poteka tudi v popoldanskem času.

 

ŠOLSKI ZVONEC

1. ura

7.00–7.45 5. ura 10.45–11.30

2. ura

7.50–8.35 6. ura 11.35–12.20

3. ura

8.40–9.25 7. ura 12.25–13.10

4. ura

9.30–10.15 8. ura 13.15–14.00

Odmor za malico 10.15–10.45

 

ŠOLSKO POSESTVO

Je organizirano tako, da služi svojemu osnovnemu namenu, to je vzgoji in izobraževanju. Dela so organizirana tako, da se preko njih uresničujejo temeljni cilji vzgoje in izobraževanja, pridobivanje znanj in spretnosti za potrebe kmetijstva in podeželja.

 

ŠOLSKA PREHRANA

V času glavnega odmora je organizirana topla šolska malica, ki je lahko subvencionirana. Potek malice nadzira dežurni učitelj.  Na športnih dnevih in enodnevnih ekskurzijah prejmejo malico vsi dijaki. V primeru odsotnosti je odjava obroka za naslednji dan možna do 8.00 ure na spletni strani (obrazec) ali v tajništvu šole. V primeru pojava bolezni se obrok lahko odjavi isti dan.

 

ŠOLSKI SKLAD

Upravni odbor šolskega sklada deluje v skladu s pravili delovanja šolskega sklada Biotehniške šole Rakičan. Vsako leto pripravi letni program dela in odloča o porabi sredstev. 

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Je namenjena vsem dijakom in vam staršem. Svetovalna delavka Barbara Žužek Lackovič vam je na voljo v času uradnih ur, ob sredah od 8. do 12. ure. Za termin izven uradnih ur se lahko individualno v naprej dogovorite. 

Dijakom pomaga pri reševanju šolskih problemov (učne težave, medsebojni odnosi), pomaga pri reševanju osebnih stisk, nudi informacije o študiju in pomoč pri vpisu, daje informacije o prešolanju. 

 

KNJIŽNICA, ČITALNICA IN UČBENIŠKI SKLAD

Šolska knjižnica je namenjena je dijakom in učiteljem. S svojo dejavnostjo je sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela.

V začetku septembra dijaki vseh letnikov prejmejo komplet učbenikov. Šola izposoja dijakom veljavne učbenike iz učbeniškega sklada. Za izposojo morajo dijaki plačati obrabnino, kar znaša tretjino maloprodajne cene kompleta novih učbenikov za posamezni letnik. Dijaki obrabnino plačajo s položnicami na dva obroka. Ob zaključku pouka morajo vrniti izposojeno gradivo in učbenike.

 

INFORMIRANJE DIJAKOV

O organizaciji pouka, nadomeščanjih, urniku in razporedu interesnih dejavnosti ter obveznih izbirnih vsebinah informiramo dijake z obvestili, na oglasnih deskah in po eAsistentu. O pomembnih zadevah dijake obvestijo razredniki.

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO DIJAKOV

Za dijake 1. in 3. letnikov vseh programov so organizirani sistematski zdravstveni pregledi, cepljenje in zobozdravstveni pregledi.

Na dan sistematskega pregleda dijaki nimajo pouka. Dijaki morajo s sabo imeti zdravstveno kartico in knjižico o cepljenjih.

Zdravnica, ki skrbi za našo šolo, je Mira Misleta Ternar, dr. med., Ambulanta za otroke in šolarje Živžav d.o.o., na Kocljevi ulici 10, Murska Sobota., telefonska številka 02 524 16 50.

Zobozdravnik pa je Boris Egić, dr. dent. med. spec. iz Zdravstvenega doma Murska Sobota.

 

ZAVAROVANJE DIJAKOV

Šola vse dijake v začetku šolskega leta nezgodno zavaruje pri Zavarovalnici Sava. Polica št. 915-3772585 obsega zavarovalno jamstvo kjerkoli 24 ur na dan (nezgodna smrt – 3.000,00 EUR, progresivna trajna invalidnost do 100% - 20.000,00 EUR). Stroške zavarovanja krije šola.

Z nadaljnim brskanjem po naši spletni strani se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij si preberite Pravno obvestilo.

 

logotip Razvoj podeželja