Predstavitev Šole

Dvig digitalne kompetentnosti

 

PROJEKT ZELPOD

INOVATIVNE EKOSISTEMSKE REŠITVE  ZA PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE ZA PRIDELOVANJE ZELIŠČ NA MALIH KMETIJAH   (ZELPOD)

 

 

Izvleček šolskih pravil

DIJAK IMA PRAVICO DO:

 • prisotnosti pri pouku,
 • kakovostnega pouka,
 • sprotne in objektivne informacije,
 • spoštovanja osebnosti,
 • upoštevanja individualnih in razvojnih posebnosti,
 • varnosti in zaščite pred vsemi oblikami nasilja,
 • enakopravnega obravnavanja, ne glede na spol, raso, etnično pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine,
 • varnega, zdravega in vzpodbudnega delovnega okolja,
 • strokovne pomoči in svetovanja pri šolskem delu,
 • varovanja osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
 • delovanja v skupnosti dijakov,
 • izražanja mnenja in posredovanja predlogov, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom šole,
 • razgovora, zagovora in pritožbe v postopku ukrepanja.

DIJAK IMA PREDVSEM DOLŽNOST, DA:

 • redno in pravočasno obiskuje pouk ter odgovorno izpolnjuje obveznosti, določene z izobraževalnim programom, letnim delovnim načrtom šole, urnikom in drugimi predpisi;
 • dijakov in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu;
 • ravna v skladu z določili Pravilnika, s Šolskimi pravili in z navodili delavcev šole;
 • skrbi za lastno zdravje in varnost in ne ogroža zdravja in varnosti ter telesne in duševne integritete drugih;
 • skrbi za čisto okolje, higieno, red in urejenost šole ter njene okolice;
 • spoštuje pravice dijakov, delavcev šole in drugih;
 • prispeva k ugledu šole;
 • varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole, lastnino dijakov, delavcev šole ter drugih.

VZGOJNI UKREPI:

 • Vzgojni ukrepi se praviloma stopnjujejo.
 • Vzgojni ukrepi veljajo eno koledarsko leto, razen izključitve.
 • Če se med trajanjem ukrepa, razen izključitve, ugotovi, da je ukrep dosegel svoj namen, lahko organ, ki je ukrep izrekel, odloči o izbrisu ukrepa in o tem obvesti dijaka in starše.
 • Opomin se dijaku lahko izreče za lažje kršitve in/ali za 3 do 5 neopravičenih ur.
 • Ukor razrednika se dijaku lahko izreče za težje kršitve in/ali za 6 do 15 neopravičenih ur.  
 • Ukor oddelčnega učiteljskega zbora se dijaku lahko izreče za težje kršitve in/ali za 16 do 25 neopravičenih ur.
 • Ukor učiteljskega zbora se dijaku lahko izreče za najtežje kršitve, pa tudi za primer težje kršitve in/ali za 26 do 34 neopravičenih ur.
 • Izključitev se dijaku lahko izreče za najtežjo kršitev in/ali za neopravičeno odsotnost, ki presega 35 ur v šolskem letu.
 • Alternativni ukrep se lahko določi namesto vzgojnega ukrepa.
 • Alternativni ukrep se izvršuje tako, da je dijaku omogočeno obiskovanje pouka.
 • Če dijak z določenim alternativnim ukrepom ne soglaša ali ga ne izvrši na določen način in v določenem roku, mu pristojni organ izreče vzgojni ukrep.
 • Alternativni ukrep preneha veljati, ko je izvršen.

Z nadaljnim brskanjem po naši spletni strani se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij si preberite Pravno obvestilo.

 

logotip Razvoj podeželja